SK / EN / RUS

Projekty z fondov EÚ

Európska únia zo svojho rozpočtu v každom programovom období vyčleňuje nemalé finančné prostriedky na prerozdelenie medzi jednotlivé členské štáty. Chce tým dosiahnuť napĺňanie svojich troch cieľov – Konvergencia, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Európska územná spolupráca.

http://www.nsrr.sk/
http://www.euractiv.sk/