SK / EN / RUS

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie sa realizuje podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Verejným obstarávaním sa rozumejú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na:

 • dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služieb,
 • koncesie na stavebné práce,
 • súťaž návrhov a
 • správu vo verejnom obstarávaní.

Verejným obstarávateľom na účely tohto zákona je:

 • Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
 • obec,
 • vyšší územný celok,
 • právnická osoba,
 • združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z verejných obstarávateľov uvedených v bode a) až d)

Medzi hlavné postupy vo verejnom obstarávaní patria:

 • verejná súťaž,
 • užšia súťaž,
 • rokovacie konania,
 • súťažný dialóg

Okrem verejného obstarávateľa, zákon o verejnom obstarávaní  č. 343/2015 Z.z. definuje aj obstarávateľa a osobu podľa § 8.